Reaktif enerji bedeli EPDK’nın 30.12.2015 tarih ve 5999/3 sayılı kurul kararı ile yürürlüğe giren “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler Ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar”ın ikinci bölümünde düzenlenmiştir. (Kurul kararı için tıklayınız.)

İlgili metin aşağıda yer almaktadır.

Reaktif enerji tarifesi uygulamasının kapsamı

MADDE 13 –

(1) Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan aboneler ile sisteme enerji veren üreticilere veriş yönünde 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.[1]

(2) Yukarıda belirtilenler dışında, tüm dağıtım sistemi kullanıcıları ile sisteme enerji veren üreticilere çekiş yönünde 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda aşağıdaki şartlar dahilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır. Reaktif enerji ölçüm sistemleri dağıtım şirketi tarafından tesis edilir. Reaktif enerji ölçüm sistemi tesis edilmemiş abonelere reaktif enerji bedeli uygulanmaz.[2]

(3) Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan müşteriler, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.

(4) Endüktif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin tamamına (endüktif sayaçta ölçülen değer) reaktif enerji tarifesi uygulanır.

(5) Kapasitif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, sisteme verilen reaktif (kapasitif sayaçta ölçülen değer) enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.

(6) Endüktif ve kapasitif reaktif sınırların ikisini birden aşan müşteriye, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif sayaçlardan en yüksek değeri kaydeden sayaç değerinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.

Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden değer kaydetmemesi

MADDE 14 –

(1) Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden kullanıcı kusuru sebebiyle değer kaydetmemesi (sıfır değer kaydetmesi) halinde, çekilen aktif enerjinin 0.90 katı (yüzde doksanı)  kadar endüktif reaktif enerji miktarı üzerinden reaktif enerji bedeli fatura edilir.

(2) Müşterinin fatura son ödeme tarihine kadar itiraz etmiş olması ve her iki reaktif sayacın sayaç ayar istasyonu tarafından doğru çalıştığının belgelenmesi koşuluyla, sayaçların doğru çalıştığının belgelendiği fatura dönemini izleyen ilk fatura döneminde tahakkuk ettirilen reaktif enerji bedeli fatura tutarından mahsup edilir veya müşterinin talebi halinde üç iş günü içerisinde nakden iade edilir.

[1] 28/01/2016 tarihli ve 6087-3 sayılı Kurul Kararıyla değiştirilmiştir.

[2] 28/01/2016 tarihli ve 6087-3 sayılı Kurul Kararıyla değiştirilmiştir.

Kategoriler: MevzuatReaktif

1 yorum

Mehmet CAN · 31/01/2017 23:38 tarihinde

Teşekkürler. Faydalı bir paylaşım olmuş. Piyasada çok bilgi kirliliği var.

Yorumlar kapatıldı.