Güneş enerjisinden elektrik üretim tesisleri (GES); çevreye zarar vermemesi, karbon salınımını azaltması, güvenli bir enerji kaynağı olması ve ülkelerin milli menfaatleri gereği hem dünyada hem ülkemizde günümüzün önemli enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte GES’ler küçük ölçekli projelerde bile günümüzde oldukça karlı bir yatırım aracı haline dönüşmüştür.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 12.05.2019 tarihinde revize edilerek Çatı ve Cephe Güneş Enerji Santralleri kurulumları için tarihi bir adım atılmıştır. Yönetmelik ile daha önceden saatlik olarak yapılan mahsuplaşma işlemleri aylığa döndürülmüş ve GES yatırımlarının geri dönüş süreleri 5 – 6 yıl gibi çok avantajlı bir duruma gelmiştir.

Söz konusu düzenleme ile öngörülen süreç aşağıda kısaca özetlenmektedir.

1. ADIM: Başvuru ve İzin

Aşağıdaki belgelerle ilgili Elektrik Dağıtım Şirketine başvuru yapılır.

 1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,
 2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
 3. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
 4. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge,
 5. Tüketim tesis(ler)ine ilişkin bilgiler

(1)Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod

(2)Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin;

 1. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge.
 2. Onaylı elektrik proje kapağı)
 3. Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
 4. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
 5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu (Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir),
 6. Lihkab veya Harita Mühendisi Onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi,
 7. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan

Dağıtım şirketi başvuru yapılan ay içerisinde başvurulara ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmaz.

 • Başvurudan sonraki 1.Ay’da evrak yönünden değerlendirme yapılarak varsa eksik evraklar tamamlatılır.
 • Başvurudan sonraki 2.Ay’da teknik değerlendirme yapılarak başvurunun uygun olup olmadığına karar verilir.
 • Başvurudan sonraki 3.Ay’da ilgi kuruluşların görüşleri alınır.
 • Başvurudan sonraki 4.Ay’da sürecin tamamını olumlu tamamlayan başvurular için çağrı mektubu verilir.

Olumlu sonuçlanan başvurulara ilişkin çağrı mektuplarının başvuru sahiplerine tebliği ile projelendirme ve tesis aşamasına geçilir.

2. ADIM: Projelendirme, Yapım ve Devreye Alma

Mevzuat gereğince çağrı mektuplarının başvuru sahiplerine tebliğinden itibaren 90 gün içinde proje onayının yapılması gerekir. Tesis kurulacak yerin özellikleri ve müşteri ihtiyacı doğrultusunda projelendirme yapılarak onay süreci takip edilir.